Biblioteksreglement

Biblioteksreglementet er udarbejdet af Bibliotekets tidligere ledelse, d.v.s. bibliotekarerne og skolens ledelse.

Reglement

Indmeldelse
Indmeldelse foregår ved personlig henvendelse på biblioteket. Medbring sundhedskort som legitimation

Lånerkort
Alle kan få et lånerkort. Sundhedskortet skal benyttes ved alle lån. Til lånerkortet knyttes en PIN-kode til brug via internettet. Du er ansvarlig for alt det, der lånes på dit kort. Mister du sundhedskortet, skal du straks give os besked. Hvis du undlader dette, er du fortsat ansvarlig for alt, hvad andre evt. låner på dit kort. Husk at give os besked, hvis du flytter eller ændrer e-mail.

Institutioner
Biblioteket tilbyder at udstede lånerkort til institutioner, firmaer og lignende.
Legitimation skal forevises ved indmeldelsen. Lederen af institutionen hæfter for lånene.
Udenlandske lånere uden permanent bopæl i Danmark
Biblioteket udsteder lånerkort efter forevisning af gyldig billedlegitimation og adresseoplysning.

Udlån
Alle kan, uanset bopæl, låne bøger, tidsskrifter, musik, film, og spil.

Forlængelse af lån (fornyelse)
Udlånstiden kan i de fleste tilfælde forlænges, hvis materialet ikke er reserveret til andre. Forlængelse af lån foretages over bibliotekets hjemmeside, ved telefonisk henvendelse til bibliotekets ekspedition eller personligt fremmøde.
Et lån kan maksimalt forlænges med 2 gange den normale udlånstid for det pågældende materiale.

Bøger, tidsskrifter, lydbøger, video, CD-musik og CD-ROM
- lånetid 28 dage - lån kan kun fornys 2 gange
- nyeste nummer af et tidsskrift udlånes ikke.
Der udleveres en kvittering ved udlån, hvoraf det fremgår, hvilke materialer der er lånt, samt hvornår de skal afleveres.

Reserveringer
Udlånsmaterialer kan normalt reserveres, og det er gratis at reservere. Biblioteket sender besked via e-mail eller ringer når materialet kan afhentes.
Ved at opgive sin e-mail-adresse til biblioteket får man reserveringsmeddelelser og hjemkaldelser sendt alene som e-mail.

Gebyrer ved overskridelse af lånetiden
Hvis udlånstiden overskrides, skal der betales gebyr, selvom biblioteket endnu ikke har hjemkaldt materialet.
Gebyrernes størrelse fastsættes hvert år af kommunalbestyrelsen.
Lånetiden overskredet med:                          Voksne
1-13 dage                                                          20 kr.
14-28 dage                                                        85 kr.
Efter 29 dage                                                  230 kr.
Der beregnes kun ét gebyr for flere materialer, der har samme udlånsdato og samme afleveringsdato, og er lånt på samme lånerkort.
Børn er undtaget for at betale gebyrer.

Udelukkelse
Skylder du 300 kroner eller mere i gebyrer varsles pr. brev om at du udelukkes fra at låne på biblioteket, indtil det skyldige beløb er betalt (bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed, § 14, stk. 2 og 3)

Erstatning
Du har pligt til at erstatte ødelagt, bortkommet eller ikke-afleveret materiale til den pris som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring. Bemærk at prisen på bl.a. cd-rom og dvd ligger væsentligt over butiksprisen pga. ophavsretsforhold. Hertil lægges et regningsgebyr på 220 kr., hvis en regning er udskrevet.

Hvis afleveringsdatoen overskrides med 6 uger sendes en regning på materialet med posten.
Gebyrer og regninger betales kontant på Læsø Bibliotek i den personalebetjente tid.
Vi køber ikke erstattede materialer tilbage.
Hvis du ikke betaler, overgår sagen til kommunens inkassoafdeling, som derefter vil indkræve pengene.

Takster for kopi, print og laminering
A4 - sort/hvid og farve: kr. 2,00
A3 - sort/hvid og farve: kr. 3,00
A4 - Laminering: kr. 6,00
A3 - Laminering: kr. 12,00

Læsø Bibliotek og internettet
Biblioteket stiller internettet gratis til rådighed for brugerne. Det er Biblioteksloven, der danner den overordnede ramme om internetanvendelsen.
Det er tilladt at benytte sin egen computer via opkobling til Bibliotekets netværk.

Det er ikke tilladt at anvende bibliotekets netværk til søgninger eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter, ligesom anvendelsen af bibliotekets internettilbud i det hele taget naturligvis skal respektere dansk lovgivning.

Internettet kan anvendes indenfor alle mediets genrer:

  • informationssøgning
  • downloadning af filer
  • der kan printes
  • chat, spil og underholdning
  • diskussionsgrupper
  • e-mail

Der er 4 pc-ere til publikums rådighed.
Med henblik på at tilgodese flest muliges adgang til internettet, kan bibliotekaren vælge at regulere den enkelte låners tid ved pc'en, hvis der er mange brugere til stede.

Internettet er et åbent internationalt netværk.
Der er ingen umiddelbar kvalitetskontrol af de oplysninger, der findes på nettet. På samme måde kan der være virus i de programmer der downloades.
Biblioteket kan ikke påtage sig ansvaret for hverken fejlagtige oplysninger, som den enkelte bruger henter på internettet, eller for evt. virusbefængte programmer. Brugeren anmodes venligst om at informere personalet om evt. virus, der opdages på computeren.

Bibliotekets personale giver gerne råd og vejledning i internettets muligheder.

Misbrug af bibliotekets pc'ere i henhold til ovenstående, herunder ændring af pc'ens opsætning, kan medføre forbud mod at benytte internet- og andre pc'ere. I gentagne tilfælde kan misbrug medføre bortvisning fra biblioteket.

Datasikkerhed
Persondataloven stiller bestemte krav til den dataansvarlige i forhold til sikring af persondata.
Det er Læsø Bibliotek, der er dataansvarlig for de personoplysninger, der opbevares på bibliotekets udlånscomputere.

Udgangspunktet er derfor, at der ikke må lægges personoplysninger af nogen art på computerne.
Brug af e-mail, chat eller andre personlige tjenester sker derfor på brugerens eget ansvar.
Biblioteket påtager sig intet ansvar for data, der efterlades på computeren eller for de data og det materiale, som brugerne opsøger eller kopierer fra internettet.
Det er brugerens eget ansvar at logge ud af private konti, så de ikke kan tilgås af andre, og det er ligeledes eget ansvar at slette alle digitale spor på computeren efter brug.
Brug af kopimaskine og scanner sker ligeledes på brugerens eget ansvar, og biblioteket påtager sig intet ansvar for glemte dokumenter i printeren/kopimaskinen.

Nærmere oplysninger og hjælp til at fjerne data kan fås hos bibliotekaren.

Opførsel på biblioteket
Vi vil gerne give alle vores brugere en god oplevelse. Derfor skal alle respektere god ro og orden og følge personalets anvisninger. I modsat fald kan biblioteket bortvise en besøgende og i en periode udelukke vedkommende fra at bruge biblioteket. 
Det er ikke tilladt at spille højt musik på biblioteket, da dette kan være til gene for andre biblioteksbrugere.
Børn under 12 år, må ikke opholde sig på biblioteket uden at være ledsaget af en voksen, når biblioteket er ubemandet.
Det er heller ikke tilladt at indtage medbragt mad og drikkelse på biblioteket i den selvbetjente åbningstid. Bibliotekaren kan give dispensation i den betjente åbningstid, hvis dette er hensigtsmæssigt.